fbpx

PORT EXCLUSIVE

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van PORT EXCLUSIVE, gevestigd te Amsterdam. Onder PORT EXCLUSIVE valt de volgende website: portexclusive.nl.

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PORT EXCLUSIVE. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van PORT EXCLUSIVE.
 2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door PORT EXCLUSIVE erkend.
 4. PORT EXCLUSIVE garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats op het door koper opgegeven leveradres en voor rekening van koper.
 3. In het kader van de regels van de koop op afstand zal PORT EXCLUSIVE bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 4. Aan de leveringsplicht van PORT EXCLUSIVE zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door PORT EXCLUSIVE geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 5. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 6. Vanaf €75,- geen verzendkosten.

3. Prijzen

 1. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 2. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.
 3. Veilig online betalen via Payment Service Provider ICEPAYICEPAY maakt het als Payment Service Provider mogelijk voor webwinkeliers om diverse online betaalmethodes, zoals iDEAL en PayPal, aan te bieden in hun webshop. Zo kunt u als consument binnen de webshop van uw online betalingen binnen een gebruiksvriendelijke en veilige betaalomgeving verrichten. ICEPAY is alleen verantwoordelijk voor de afhandeling van uw betaling en heeft geen invloed op de levering van uw online aankopen.U kunt op de website van ICEPAY aanvullende informatie vinden over uw online betaling via ICEPAY.

4. Zichttermijn / herroepingrecht

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan PORT EXCLUSIVE heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij PORT EXCLUSIVE via de klantenservice. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt PORT EXCLUSIVE er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 2. Het herroepingrecht geldt niet voor:
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

5. Gegevensbeheer

 1. Indien u een bestelling plaatst bij PORT EXCLUSIVE, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van PORT EXCLUSIVE. PORT EXCLUSIVE houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
 2. PORT EXCLUSIVE respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 3. PORT EXCLUSIVE maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

 1. PORT EXCLUSIVE garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
 2. PORT EXCLUSIVE is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
 3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan PORT EXCLUSIVE) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van PORT EXCLUSIVE. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan PORT EXCLUSIVE schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. Indien klachten van de afnemer door PORT EXCLUSIVE gegrond worden bevonden, zal PORT EXCLUSIVE naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van PORT EXCLUSIVE en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van PORT EXCLUSIVE) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van PORT EXCLUSIVE gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van PORT EXCLUSIVE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 5. PORT EXCLUSIVE is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
 6. Deze garantie geldt niet indien:
 • zolang de afnemer jegens PORT EXCLUSIVE in gebreke is;
 • de afnemer de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken;
 • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van PORT EXCLUSIVE en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
 • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt PORT EXCLUSIVE zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden PORT EXCLUSIVE slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Aanbiedingen van PORT EXCLUSIVE gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 5. PORT EXCLUSIVE kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen PORT EXCLUSIVE en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door PORT EXCLUSIVE op haalbaarheid is beoordeeld.
 2. PORT EXCLUSIVE behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van PORT EXCLUSIVE gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

 1. PORT EXCLUSIVE is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van PORT EXCLUSIVE alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. PORT EXCLUSIVE behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is PORT EXCLUSIVE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien PORT EXCLUSIVE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

 1. PORT EXCLUSIVE is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van alle door PORT EXCLUSIVE aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij PORT EXCLUSIVE zolang de afnemer de vorderingen van PORT EXCLUSIVE uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van PORT EXCLUSIVE wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. De door PORT EXCLUSIVE geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan PORT EXCLUSIVE of een door PORT EXCLUSIVE aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin PORT EXCLUSIVE haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht PORT EXCLUSIVE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13. Eenmalige incasso

 1. Indien u het niet eens bent met een incasso van uw rekening kunt u contact opnemen met de klantenservice. U kunt dan binnen 2 werkdagen een reactie verwachten. Indien uw geschil gegrond wordt bevonden wordt het geïncasseerde bedrag direct terug geboekt naar de rekening waarvan het is geïncasseerd.

14. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen PORT EXCLUSIVE en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Lelystad kennis, tenzij PORT EXCLUSIVE er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kunt u met ons contact opnemen.